Barrettov model potrieb

Model 7 úrovní vedomia Richarda Barretta vychádza z Maslowovej práce, ale je viac prepracovaný a omnoho hlbšie sa venuje potrebám  napĺňania ľudského potenciálu . Pochopenie nám umožní chápať, čo hľadáme a prečo, nielen v práci ale aj súkromnom živote.

Tak ako Maslowova práca bola výnimočná na svoju dobu, Barrettov výskum a jeho knihy prinášajú odpovede na mnohé otázky o poznaní ľudskej mysle a hľadaní ľudského šťastia pre dnešnú dobu.

Barrettov model sa možno rozdeliť na 3 časti:

 • vlastný záujem,
 • transformácia a 
 • spoločné dobro.

Model siedmych úrovní potrieb od Barretta

Zdroj: https://www.valuescentre.com/, BARRETT VALUES CENTRE and SEVEN LEVELS OF CONSCIOUSNESS are registered trademarks of Barrett Values Centre, LLC

Vlastný záujem

Hodnoty prislúchajúce trojuholníku oblastí 1 – 3 sú napríklad: finančná stabilita, zdravie, bezpečnosť, harmónia, rodina, priatelia, byť obľúbený (strach/limit.), sebavedomie, úspech alebo perfekcionizmus (strach/limit.). Prvé tri oblasti povedomia – prežitie, vzťahy a sebaúcta sa zameriavajú na naše vlastné záujmy – uspokojujú naše potreby istoty a bezpečia, našu potrebu lásky a spolupatričnosti a naši potrebu cítiť sa dobre prostredníctvom vlastného rozvoja a pocitu hrdosti o tom kto sme. Zo schopnosti dosahovať tieto potrieby necítime žiadny zmysel trvalého uspokojenie, ale cítime pocit úzkosti, ak tieto potreby nie sú naplnené.

Transformácia

Oblasť 4, ktorá je prechodom medzi základným a rozvojovým štádiom vývoja človeka. Sem patria hodnoty ako: odvaha, osobný rast a rovnováha (práca/rodina). Zameranie štvrtej oblasti povedomia, transformácie, je o zbavení sa strachu. Počas tejto fázy rozvoja si vytvárame pocit našej vlastnej osobnej autority a nášho vlastného hlasu. V oblasti transformácie sa rozhodujeme žiť podľa hodnôt a s dôverou v hlboký súlad s tým, kto sme.

Spoločné dobro

Hodnoty, ktoré by sme našli v obrátenom trojuholníku oblastí 5 – 7 sú napríklad: dôvera, nadšenie, kreativita, odovzdávať skúsenosti, dobrovoľnícka práca, múdrosť, ľudskosť, súcit. Tieto tri oblasti povedomia – vnútornú súdržnosť, zmena k lepšiemu a služba – zameriavajú naše potreby k nájdeniu zmyslu a účelu v našich životoch. Tento význam vyjadrujeme tak, že sa usilujeme o vytvorenie lepšieho sveta a snahou o riadenie nášho života nezištnú službou. Ak sú tieto potreby naplnené, vyvolajú hlbšiu úroveň motivácie a odhodlania. V týchto troch oblastiach sa učíme ako rozvíjať vnútorný kompas, ktorý nás vedie k tvorbe životných rozhodnutí.

Na čom ľuďom skutočne záleží? V akom vývojovom štádiu sa práve nachádza ľudstvo? Toto boli otázky, ktoré si kládol Barrett, keď sa on a jeho tím rozhodli zanalyzovať približne pol milióna odpovedí od ľudí, ktorí sa cez ich stránku otestovali práve na osobné hodnoty. Výsledkom bolo týchto 10 osobných hodnôt:

 • rodina
 • humor/zábava
 • starostlivosť
 • rešpekt
 • priateľstvo
 • dôvera
 • oddanosť
 • nadšenie
 • kreativita
 • nepretržité vzdelávanie

Na prelome rokov 2016 – 2017 uskutočnila nezisková organizácia Centrum pre spoluprácu – Dialóg n.o. v spolupráci s výskumnou agentúrou FOCUS prieskum národných hodnôt Slovákov. Výsledky sú nasledovné:

 • bezpečie                                                         (40,8%)
 • kvalita života                                                 (39,1%)
 • dôvera                                                            (38,8%)
 • pohoda (fyzická/emocionálna/duševná)    (38,5%)
 • sebestačnosť                                                  (33,2%)
 • zdravie                                                           (31,6%)
 • rodina                                                             (30,6%)
 • rešpekt a úcta                                                 (30,4%)
 • trpezlivosť                                                     (30,3%)
 • tradície                                                           (29%)