Big Five model

Ľudské konanie sa riadi okrem inštinktov predovšetkým postojmi, názormi, hodnotami, dosiahnutými výkonmi a  osobnou skúsenosťou. To všetko utvára vlastnosti osobnosti  a má vplyv na myslenie a konanie jednotlivca.

Big Five model (alebo aj veľká päťka) je model, ktorý popisuje osobnosti človeka. Predpokladá, že osobnosť človeka možno opísať prostredníctvom piatich faktorov:

Neuroticizmus (emocionálna stabilita)

 • nekľudný – kľudný
 • zraniteľný – odolný
 • neistý – istý

Extroverzia (vzťah k ľuďom)

 • samotársky – spoločenský
 • tichý – mnohovravný
 • rezervovaný – spontánny

Otvorenosť

 • konvenčný – originálny
 • bojácny – odvážny
 • konzervatívny – liberálny

Príjemnosť

 • popudlivý – srdečný
 • necitlivý – súcitný
 • sebecký – nesebecký

Svedomitosť

 • bezstarostný – opatrný
 • nespoľahlivý – spoľahlivý
 • nedbalý – svedomitý

Každý základný faktor  je meraný a charakterizovaný šiestimi aspektami

NEOPS
Úzkostnosť (anxiety)Vrelosť (warmth)Fantázia (fantasy)Dôverčivosť (trust)Kompetentnosť (competence)
Agresivita (hostility)Štedrosť (gregariousness)Estetickosť (aesthetic)Priamočiarosť (straightforwardness)Poriadkumilovnosť (order)
Depresívnosť (depression)Asertívnosť (assertiveness)Citovosť (feelings)Altruizmus (altruism)Zmysel pre povinnosť (dutifulness)
Plachosť (self-consciousness)Aktívnosť (activity)Činnostnosť (actions)Súhlasnosť (compliance)Snaha o výkon (achievement striving)
Impulzívnosť (impulsiveness)Hľadajúci vzrušenie (excitement-seeking)Ideovosť (ideas)Skromnosť (modesty)Sebadisciplína (self discipline)
Zraniteľnosť (vulnerability)Kladné pocity (positive emotion)Hodnotovosť (values)Útlocitnosť (tender-mindedness)Úvahovosť (deliberation)

Čo vypovedá Veľká päťka o našom konaní?

Príklad:

 • kombinácia svedomitosti a otvorenosti novým zážitkom – môže predikovať akademický úspech
 • kombinácia svedomitosti a extroverzie – môže byť predpokladom úspechov v obchodnej a manažérskej činnosti
 • vysoká hodnota svedomitosti dáva predpoklad dlhovekosti
 • naopak vysoká miera neuroticizmu a nízka prívetivosť môžu mať za následok zdravotné problémy …

Štúdie ukazujú, že prostredie a výchova zohrávajú významnú úlohu vo vývoji každého z piatich osobnostných faktorov.

Ako ľudia starnú, majú tendenciu byť menej extroverzní, menej neurotickí a menej otvorení novým skúsenostiam. Príjemnosť a svedomitosť má tendenciu vekom rásť.

Link kde si môžete spraviť jednoduchý test Big Five a dozvedetieť sa o sebe viac.