Prečo stanovovať ciele?

Mechanizmus ako ciele na nás pôsobia dobre vystihuje teória stanovovania cieľov od Lockea a Lathama. Títo páni sa zaoberali podmienkami a faktormi, ktoré ovplyvňujú dosahovanie cieľov tridsať rokov. Ich teória prináša zaujímavý pohľad akú úlohu ciele plnia v našom živote.

Prvá funkcia – direktívna: ovplyvňujú našu pozornosť a zameriavajú ju požadovaným smerom

Druha funkcia – mobilizujúca: vyššie ciele vedú k vyššiemu úsiliu

Tretia funkcia – vytrvalosť: ak je možnosť kontrolovať čas venovaný úlohám, náročnejšie ciele pozitívne ovplyvňujú úsilie vynaložené na ich plnenie.

Štvrtá funkcia – pozitívny vplyv na využívanie znalostí a schopností, ktoré máme.

Na to, aby splnenie cieľov bolo efektívne, je dôležité, aby sme boli s nimi stotožnení a boli presvedčení o ich význame. Pre úspešné dosahovanie cieľov je veľmi dôležitá aj spätná väzba.

Pri stanovovaní cieľov je dôležité stanovovanie priorít a programov (plánov). Ak nedokážeme jasne stanoviť priority čomu sa chceme venovať, čomu dáme prednosť, dostávame sa do polohy „štatistu“. Veľmi často následne prichádza rozčarovanie a následne hľadanie „objektívnych príčin“, ktoré za to môžu. Stanovovaniu priorít sa podrobne a podľa môjho názoru aj veľmi inšpiratívne venuje Covey vo svojich knihách : 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, Od efektívnosti k výnimočnosti a To najdôležitejšie na prvé miesto. Keď máme stanovený cieľ a prioritu, potrebujeme spôsob, konkrétny program (plán) ako to dosiahnuť. Veľmi nám tu pomôže odpoveď na šesť otázok: kto, kedy, čo, kde, ako a prečo?